logo

บุคลากร

ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

พัชรา
นางพัชรา พจน์ธนมาศ

ผู้จัดการ

จักรินทร์
ดร.จักรินทร์ ปัณยาลักษณ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชัชวาลย์
นายชัชวาลย์ ทองทิพย์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฉลอง
นายฉลอง โรจน์รัตนาวิชัย

ฝ่ายวิชาการ

สมชาย
นายสมชาย ประภาสะโนบล

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ธีรพร
นายธีรพร บุรพรัตน์

ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรม