Panjavidhya Technological College

บุคลากร

ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

พัชรา
นางพัชรา พจน์ธนมาศ

ผู้จัดการ

จักรินทร์
ดร.จักรินทร์ ปัณยาลักษณ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชัชวาลย์
นายชัชวาลย์ ทองทิพย์

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฉลอง
นายฉลอง โรจน์รัตนาวิชัย

ฝ่ายวิชาการ

สมชาย
นายสมชาย ประภาสะโนบล

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ธีรพร
นายธีรพร บุรพรัตน์

ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรม