Panjavidhya Technological College
ads-panja-2-2565

วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้บริหารวิทยาลัย

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญทักษะ ปัญจมีวินัย