Panjavidhaya Technological College
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
pfizer-1st-panja

วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้บริหารวิทยาลัย

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญทักษะ ปัญจมีวินัย