Panjavidhaya Technological College
panja

วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ดร. ณภัทร ปัณยาลักษณ

ผู้บริหารวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญทักษะ ปัญจมีวินัย