Panjavidhya Technological College

Author: pjtsuper

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับจังหวัดปทุมธานี  ในวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยาได้จัดทำน้ำยาล้างมือกลิ่นสมุนไพร ผลการประกวดได้  “รองชนะเลิศลำดับที่ 2”
Read more
กิจกรรมการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดย บริษัท YAMAHA วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
Read more
กิจกรรมการบริจาคโลหิต วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
Read more
กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วันที่ 26 มิถุนายน 2567
Read more
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2567
Read more
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 20 มิถุนายน 2567
Read more
พิธีประดับยศ นักศึกษาวิชาทหาร ระดับชั้น ปวช. 2 และ ปวช. 3 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
Read more
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567
Read more
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายนวภพ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
Read more
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more