logo

Author: pjtsuper

ขนส่งจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาเครื่องกล เข้าทำงานประจำจุดเช็ครถประจำทางนวนคร ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(สัญญาจ้าง 6 เดือน) จำนวนรับ 6-10 อัตรา ค่าจ้าง 420 บาท/วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 ก.ย. 2562 – วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562 เริ่มงานวันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ติดต่อฝ่ายตรวจสภาพรถ โทร. 084-916-3399 (คุณน้องเล็ก)
Read more
อบรมพัฒนาหัวหน้างานและการสมาคม ระดับ ปวส. วันที่ 7-8 กันยายน 2562
Read more
วันที่ 5 กันยายน 2562 วิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัท คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องแก่นักเรียน นักศึกษา
Read more
กิจกรรมสร้างความตระหนักและสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Read more
วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และบริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์และสาขาเทคนิคยานยนต์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐและความต้องการของสถานประกอบการ
Read more
ทีมรถประหยัดพลังงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศสถิติสูงสุด รายการแข่งขัน HONDA ECO MILEAGE ครั้งที่ 38 ประจำปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น
Read more
รางวัลสถิติสูงสุดประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา และ ประเภทรางวัลรถประดิษฐ์สวยงาม การแข่งขันรายการ Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 21
Read more
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562
Read more