Panjavidhaya Technological College

Author: pjtsuper

กิจกรรมสร้างความตระหนักและสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Read more
วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และบริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์และสาขาเทคนิคยานยนต์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐและความต้องการของสถานประกอบการ
Read more
ทีมรถประหยัดพลังงานวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศสถิติสูงสุด รายการแข่งขัน HONDA ECO MILEAGE ครั้งที่ 38 ประจำปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น
Read more
รางวัลสถิติสูงสุดประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา และ ประเภทรางวัลรถประดิษฐ์สวยงาม การแข่งขันรายการ Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 21
Read more
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 13-16 สิงหาคม 2562
Read more
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด 22-26 กรกฎาคม 2562
Read more
กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 20 สิงหาคม 2562
Read more
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้จากสถานพินิจ 14 สิงหาคม 2562
Read more
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์ 14 สิงหาคม 2562
Read more
กิจกรรมอบรม วันอาเซียน 13 สิงหาคม 2562
Read more