Panjavidhya Technological College

Author: pjtsuper

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 วันที่ 22 ธันวาคม 2566
Read more
การแข่งขันฟุตบอลภายใน  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
การประชุมกรรมการ 4 ฝ่ายประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้แทนนักเรียน เพื่อพีจารณาเกี่ยวกับแผนการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
Read more
การอบรมหัวข้อน้ำมันหล่อลื่น บริษัท Castrol ประเทศไทย จำกัด โดยคุณเฉลิมเกียรติ์ ลิ้มป์ปิยาภิรมย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
รับการตรวจประเมินผล อวท.ประจำปีการศึกษา 2566 และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
Read more
บรรยากาศการประเมินศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
อบรมพ้ฒนาหัวหน้างาน และการสมาคม ระดับ ปวส.2 วิทยากร อาจารย์สมชาย ประภาสะโนบล เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566
Read more
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับ ปวส.1 เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยได้รับการอบรมโดยคุณ สุชานันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากบริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566
Read more