Panjavidhya Technological College

Author: pjtsuper

บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด ทำ MOU ร่วมกับปัญจวิทยา พร้อมแนะแนว การรับสมัครนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
Read more
อบรม ปวช. 1-3 เรื่องวิศวะกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2565
Read more
อบรมพัฒนาหัวหน้างานสู่ตลาดแรงงานและการสมาคม ระดับ ปวส.2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565
Read more
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสาตร์ เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565
Read more
โครงการเขียนแผนธุรกิจ และการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากร ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
Read more
บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จํากัด จัดทำ MOU ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เรื่องน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ โดยบริษัท Castrol ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่องประชาคมอาเซี่ยน ให้แก่นักศึกษา ปวช. 1-3 เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more
ปัญจวิทยาฯ จัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ YAMAHA เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
Read more