logo

Author: pjtsuper

กิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 27 มิถุนายน 2562
Read more
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
Read more
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตลอดจนนักเรียนนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพต่าง ตลอดจนอาจารย์ผู้อบรมนักเรียนเพื่อการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
Read more
กิจกรรม : เข้าค่าลูกเสือ ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ จ.นครนายก วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562
Read more
กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วปัญจวิทยา วันที่ 27-28 พฤษภาคา 2562
Read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา โดย ดร.ณภัทร ปัณยลักษณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายธนารักษ์  กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ลงนาม MOU ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติการในสถานประกอบและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียบรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง และเพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลและสถานประกอบการ
Read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กำหนดการจัดกิจกรรม “วันวิชาการ” ปีการศึกษา 2561 ให้แก้นักเรียนนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ ให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกันและให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพภายใน การแข่งขันวิชาการ การประกวดในด้านต่างๆ และการจัดแสดงนิทัศการ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจะวิทยา
Read more
กำลังเปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างยนต์
Read more
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี 2561
Read more
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2561
Read more