Panjavidhya Technological College

Author: pjtsuper

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้ววิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา วันที่ 22-24 พฤศภาคม 2566
Read more
ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัล”ด้านความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564″ นายศักดิพัฒน์ ไชยคูณ นักศึกษาระดับ ปวส.1/1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝืมือปัญจวิทยา  
Read more
ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ทำโครงการ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการศึกษา การฝึกอาชีพและเข้าร่วมทำงาน กับบริษัท ไทยไฟล์เทรนนิ่ง จำกัด และ บริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซล จำกัด
Read more
พิธีรับวุฒิบัตร ร่วมแสดงความยินดี ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 และ ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา โดยประธานในพิธี ดร.ณภัทร ปัณยาลักษณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
Read more
โครงการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า MG ระดับ ปวส.1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
Read more
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566
Read more
กิจกรรมวันวิชาการ การประกวดจัดบอร์ด จำหน่ายอาหาร แข่งขันสร้างสะพานไม้ไอติม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ เกมส์นันทนาการ แข่งเกมส์ ROV กิจกรรมด้านรถยนต์ ประกวดแฟชั่นรีไซเคิล ประกวดโฟล์คซอง วันที่ 10 ก.พ. 2566
Read more
อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตขับขี่ โดยวิทยากร นาย วศิน จุลกาญจน์ จาก บริษัท Honda ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 31 มกราคม 2566  
Read more
นายอภิวัต ไกรเสือ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง พร้อมเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ในการแข่งขันทักษะวิชาจักรยานยนต์ โดยช่างฝีมือปัญจวิทยา จบในอันดับที่สอง 91.19 คะแนน  
Read more
อบรมนำมันหล่อลื่น บริษัท คลาสตรอล ประเทศไทย จำกัด ระดับ ปวข.3 วันที่ 26 มกราคม 2566
Read more