logo

College News

อบรมพัฒนาหัวหน้างานและการสมาคม ระดับ ปวส. วันที่ 7-8 กันยายน 2562
Read more
วันที่ 5 กันยายน 2562 วิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัท คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องแก่นักเรียน นักศึกษา
Read more
กิจกรรมสร้างความตระหนักและสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Read more
วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และบริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์และสาขาเทคนิคยานยนต์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐและความต้องการของสถานประกอบการ
Read more