Panjavidhya Technological College

อบรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้

อบรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562

โดยวิทยากรอบรมจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

Comments are closed.