Panjavidhya Technological College

ปทุมธานี จัด Big cleaning Day โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่วัดคลองชัน ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จัด Big cleaning Day โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข โดยมี นายสุเทพ ด้วงเงิน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลเมืองลาดสวาย พร้อมด้วยนายวัฒนา บุญจนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดคลองชัน, อาจารย์อริญา นนทะวงศ์ ตัวแทนฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, นายทศวรรษ แก้ววิเศษ ผู้จัดการ สาขาบิ๊กซีลำลูกกาคลองสี่, นายเกียรติยศ ทยุตเศรษสิทธ์ กลุ่มทีมต้นกล้าพัฒนาเมืองปทุมธานีและสิ่งแวดล้อม, นายสุเชนทร์ อารีหทัยรัตน์ กลุ่มทีมต้นกล้าพัฒนาเมืองปทุมธานีและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลาดสวายและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน สำหรับโครงการประชารัฐสร้างสุข ด้วยสัปปายะวิถี 5 ส. เป็นโครงการตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม 2558 เพื่อสนับสนุนพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และศูนย์กลางชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง พัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  2. วัดได้รับการพัฒนาพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่สัปปายะสำหรับชุมชน และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะอาดตา ทั้งทางด้านกายภาพ และทางด้านจิตใจ
  3. ทำให้องค์กรและชุมชนต่างๆ เข้ามาร่วมมือสร้างทัศนคติที่ดีขององค์กรและชุมชนต่อวัด
  4. ก่อให้เกิดความผูกพันหวงแหนรักษาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีขององค์กร และชุมชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา
  5. ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  6. เกิดความปลอดภัยภายในวัด

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน
ที่มา : www.pheupuangchon.com

Comments are closed.