Panjavidhya Technological College

ทีดีอาร์ไอ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ของกำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) TDRI เข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ของกำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านรูปแบบ STEAM Education”

Comments are closed.