Panjavidhya Technological College

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลภายในปัญจวิทยา

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566

Comments are closed.