Panjavidhya Technological College

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคาร ๑

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

อาคาร ปัณยาลักษณ

ชั้นที่ ๑ กองอำนวยการ / ห้องผู้อำนวยการ
ชั้นที่ ๒ ศูนย์วิทยบริการ / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องอินเตอร์เน็ต / ห้องเรียน ๒๐๒
ชั้นที่ ๓
ห้อง ๓๐๑ ห้องฝึกปฏิบัติงานทดลองเครื่องกล
ห้อง ๓๐๒ ห้องเรียน
ห้อง ๓๐๓ ห้องฝึกปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ห้อง ๓๐๔ – ๓๐๖ ห้องเรียน
ห้อง ๓๐๗ – ๓๐๘ ห้องเรียน
ห้อง ๓๐๙ ห้องเรียน
ชั้นที่ ๔
ห้อง ๔๐๑ ห้องฝึกปฏิบัติการระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง ๔๐๒ – ๔๑๐ ห้องเรียน
ชั้นที่ ๕ ห้องประชุมใหญ่

อาคาร เทพประทาน

ชั้นที่ ๑ ห้องฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน / ห้องฝึกปฏิบัติโครงการ / ห้องฝึกปฏิบัติงาน /เครื่องยนต์ดีเซล / ห้องฝึกปฏิบัติงานเครื่องยนต์เล็ก / ห้องฝึกปฏิบัติงานเครื่องล่าง / ห้องฝึกปฏิบัติงานศูนย์บริการ / ห้องฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ / ห้องฝึกปฏิบัติงานตั้งศูนย์ถ่วงล้อ / ห้องฝึกปฏิบัติงานเครื่องมือกล
ชั้นที่ ๒ ห้องฝึกปฏิบัติงานไฟฟ้า๒ /ห้องฝึกปฏิบัติงานส่งกำลัง / ห้องฝึกปฏิบัติงานนิวเมติกส์และ / ไฮโดรลิกษ์ / ห้องฝึกปฏิบัติงานไฟฟ้า ๑ /ห้องฝึกปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ / ห้องฝึกปฏิบัติงานไฟฟ้า ๑ / ห้องฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ / ห้องฝึกปฏิบัติงานปรับอากาศรถยนต์

โรงฝึกงานฝีมือ

ห้องฝึกปฏิบัติงานฝึกฝีมือเบื้องต้น (ตะไบ) / ห้องฝึกปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่น

อาคาร เทียนสว่าง

ชั้นที่ ๑ ห้องฝึกปฏิบัติงานจักรยานยนต์ / ห้องฝึกปฏิบัติงานระบบหัวฉีด EFI / ห้องฝึกปฏิบัติงาน / เครื่องยนต์ดีเซล ๒ / ชมรมรถประหยัดพลังงาน
ชั้นที่ ๒ ห้องประชุม
ชั้นที่ ๓ ห้องเรียน
ชั้นที่ ๔ ห้องพักครู
ชั้นที่ ๕ ห้องเรียน