Panjavidhya Technological College

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา ต่อหลักสูตร ๓ ปี

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษา ต่อหลักสูตร ๒ ปี