Panjavidhya Technological College

วันวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กำหนดการจัดกิจกรรม “วันวิชาการ” ปีการศึกษา 2561 ให้แก้นักเรียนนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ ให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกันและให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพภายใน การแข่งขันวิชาการ การประกวดในด้านต่างๆ และการจัดแสดงนิทัศการ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจะวิทยา

Comments are closed.