Panjavidhya Technological College

อบรมพ้ฒนาหัวหน้างาน และการสมาคม ระดับ ปวส.2

อบรมพ้ฒนาหัวหน้างาน และการสมาคม ระดับ ปวส.2 วิทยากร อาจารย์สมชาย ประภาสะโนบล เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566

Comments are closed.