Panjavidhya Technological College

ประเมินศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

บรรยากาศการประเมินศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

Comments are closed.