Panjavidhya Technological College

College News

กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วปัญจวิทยา วันที่ 27-28 พฤษภาคา 2562
Read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา โดย ดร.ณภัทร ปัณยลักษณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และบริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายธนารักษ์  กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ลงนาม MOU ประสานความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติการในสถานประกอบและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียบรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง และเพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลและสถานประกอบการ
Read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กำหนดการจัดกิจกรรม “วันวิชาการ” ปีการศึกษา 2561 ให้แก้นักเรียนนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ ให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกันและให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพภายใน การแข่งขันวิชาการ การประกวดในด้านต่างๆ และการจัดแสดงนิทัศการ ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจะวิทยา
Read more
กำลังเปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างยนต์
Read more
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี 2561
Read more
กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2561
Read more
กิจกรรม Open House วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561
Read more
อบรมการพัฒนาหัวหน้างานและสมาคม วันที่ 8-9 กันยายน 2561
Read more
อบรมการปรับแต่งเครื่อง บริษัท API Tech วันที่ 7 กันยายน 2561
Read more
อบรมน้ำมันล่อลื่น Castrol วันที่ 6 กันยายน 2561
Read more