Panjavidhya Technological College

1.1 ด้านความรู้

1.1 ด้านความรู้

ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์

1. ด้านความรู้

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

1.1.1 ) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 333 คน

1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 71.92

1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสายอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ว่าสามารถดูแลและให้คาแนะนาผู้เรียนให้สามารถศึกษาจนสาเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตรและเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตร และได้รับการดูแลทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนอ่อนหรืออาจไม่ผ่านการประเมินผลให้สามารถซ่อมเสริมความรู้และประเมินผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดภายใต้การดูแลของผู้สอนซึ่งได้รับนโยบายให้ช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อนด้วยการให้กิจกรรมเพิ่มเติมและจัดซ่อมเสริมตามหัวข้อที่ผู้เรียนยังไม่ผ่านการประเมิน ส่วนผู้เรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินก็จัดรายวิชาให้ลงแก้ผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผล ซึ่งครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาจะต้องติดตามผู้เรียนให้มาแก้ผลการเรียนครบทุกคน

1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

1.2.1) เชิงปริมาณ : 1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 0 คน

2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ ประกอบอาชีพอิสระ 0 คน

1.2.2) เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา: ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ไม่สามารถดาเนินการตามแนวทางของศูนย์บ่มเพาะได้สาเร็จ เนื่องจากวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุญาต อศจ.จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะภายในวิทยาลัยฯ

1.2.3) ผลสะท้อน : ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ไม่สามารถดาเนินการตามแนวทางของศูนย์บ่มเพาะได้สาเร็จ เนื่องจากวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดาเนินการขออนุญาต อศจ.จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะภายในวิทยาลัยฯ แต่มีนักเรียนบางคนที่สามารถนาวิชาชีพที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระซึ่งทางวิทยาลัยจะได้นากระบวนการสร้างผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระมาเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

1.3.1) เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 3 ชิ้น

1.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 3 ชิ้น รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1 ชิ้น รองชนะเลิศ 1 ชิ้น และรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ 1 ชิ้น

1.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กาหนด โดยครูผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาช่างยนต์มาโดยตลอดได้ให้ความรู้ตามหลักสูตรรายวิชา โดยวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่สามารถศึกษาได้จบตามระยะเวลาของหลักสูตร และนาความรู้ไปต่อยอดกับการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะและการประยุกต์ความรู้กับทักษะจนเกิดผลงาน ตัวอย่างเช่น โครงการรถประหยัดพลังงานของวิทยาลัยฯ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา เป็นผลงานของนักเรียนและครูที่ส่งต่อองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและอีกหลายๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากรุ่นสู่รุ่น โดยมีเวทีที่ใช้สาหรับพิสูจน์ความสามารถดังกล่าวสาหรับสถานศึกษาทุกระดับ องค์กร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเพียงรายการเดียวในประเทศไทยคือรายการ Honda Eco Mileage challenge วิทยาลัยฯ โดยครูและผู้เรียนได้นาประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมทาการแข่งขัน พัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา และสามารถผลักดันตัวเองจนสามารถเข้าร่วมทาการแข่งขันในระดับนานาชาติ (เอเซีย) รายการระดับโลก Shell Eco Marathon และประสบความสาเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ครั้ง ในปี 2014, 2016, 2018 ทาให้วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนนักเรียนที่เป็นทีมงานได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระทานนักเรียนที่มีผลงานทางด้านอาชีวศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นความภูมิใจของวิทยาลัยฯ

1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

1.4.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 12 คน

1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ ระดับจังหวัด 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ระดับภาค 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

1.4.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ เปิดสอนเพียง 2 สาขางาน คือสาขางานยานยนต์ในระดับปวช. และสาขางานเทคนิคยานยนต์ในระดับปวส. วิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขางานที่เรียน ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เมื่อสาเร็จการศึกษาและมีงานทา สถานประกอบการ หน่วยงานที่รับเข้าทางานต่างพอใจ ในความสามารถ และทักษะ ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน โดยวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพกับกลุ่มอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคกลางซึ่งจัดการแข่งขันทุกปีการศึกษา และได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในสาขางานต่างๆ ส่วนการแข่งขันทักษะวิชาชีพของกลุ่มอาชีวศึกษาของรัฐ ทางวิทยาลัยฯ มีเจตนาจะส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน แต่ยังคงติดเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อวท. ในปีการศึกษานี้จึงไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ ซึ่งจะดาเนินการในเรื่องคุณสมบัติของวิทยาลัยตามเกณฑ์ของอาชีวศึกษาของรัฐ และจะส่งเข้าร่วมแข่งขันในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.5.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 346 คน

1.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 98.30

1.5.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ที่รับผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าทางาน มีความพึงพอใจ และยอมรับว่าผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานในอาชีพจริง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมด้านความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ได้ทบทวนความรู้ด้านอาชีพก่อนเข้าสู่การสอบ

1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1.6.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 123 คน

1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) 34.96 %

1.6.3) ผลสะท้อน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ผู้เรียนที่เข้าทาการทดสอบไม่สามารถทาคะแนนทดสอบได้มากกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ปรากฏผลต่ากว่า ร้อยละ 50 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีการจัดทบทวนในรายวิชาต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการทดสอบ แต่ผู้เรียนก็ไม่สามารถทาคะแนนทดสอบได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ จึงต้องนาปัญหานี้มาทบทวนและหาวิธีการ กระบวนการเพื่อพัฒนาผลการทดสอบV-NET ต่อไป วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา และมีกระบวนการสอบ Pre V-NET ซึ่งเมื่อผลการสอบปรากฏยังคงผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติแต่ก็ใกล้เคียง ระดับปวช. ค่าเฉลี่ยระดับชาติ คือ 41.63 ของวิทยาลัยฯ 36.64 ระดับปวส. ค่าเฉลี่ยระดับชาติ 40.04 ของวิทยาลัย 39.56 ซึ่งต้องวางแผนดาเนินการในปีการศึกษา 2562

1.7) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

1.7.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมามี งานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 192 คน

1.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่าน มามีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 81.36%

1.7.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่รับผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าทางานหรือศึกษาต่อ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ตลอดจนความรู้ หรือทักษะการประยุกต์ใช้ ตามหลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน และสังคม โดยวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการสารวจผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จากแบบสารวจในช่วงที่ผู้สาเร็จการศึกษามารับวุฒิ จากการส่งไปรษณียบัตร จากการจัดส่งจดหมายทางไปรษณีย์ จากการโทรศัพท์ จาก Line จาก Facebook จากเพื่อนถึงเพื่อน จากการติดต่อสถานที่ทางาน และจากการติดต่อสถานศึกษาที่ไปศึกษาต่อ