Panjavidhya Technological College

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ำงสรรค์ งานวิจัย

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ำงสรรค์ งานวิจัย

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผลสัมฤทธิ์

2. ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

2.1.1) เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 3 ชิ้น

2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 3 ชิ้น รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1 ชิ้น รองชนะเลิศ 1 ชิ้น และรางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ 1 ชิ้น

2.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนเพียง 1 สาขาวิชา ตลอด 40 ปีที่ผ่านมาในสาขาช่างยนต์ โครงการรถประหยัดพลังงานของวิทยาลัยฯ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา เป็นผลงานของนักเรียนและครูที่ส่งต่อองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และอีกหลายๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ จากรุ่นสู่รุ่น โดยมีเวทีที่ใช้สาหรับพิสูจน์ความสามารถดังกล่าวสาหรับสถานศึกษทุกระดับ องค์กร หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเพียงรายการเดียวในประเทศไทยคือรายการ Honda Eco Mileage challenge วิทยาลัยฯโดยครูและผู้เรียนได้นาประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากการเข้าร่วมทาการแข่งขัน พัฒนายานยนต์ประหยัดพลังงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา และสามารถผลักดันตัวเองจนสามารถเข้าร่วมทาการแข่งขันในระดับนานาชาติ (เอเซีย) รายการระดับโลก Shell Eco Marathon และประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ครั้ง ในปีค.ศ.2014, 2016, 2018 ทาให้วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนนักเรียนที่เป็นทีมงานได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระทานนักเรียนที่มีผลงานทางด้านอาชีวศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นความภูมิใจของวิทยาลัยฯ

2.2) การจัดการเรียนการสอน

2.2.1) เชิงปริมาณ :

1.จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวิฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 42 คน
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 42 คน
3. จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 42 คน
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการ เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 42 คน
5. จานวนครูที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ 42 คน

2.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100

2.2.3) ผลสะท้อน : ทาให้สถานประกอบการที่วิทยาลัยฯ ส่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานมีความพอใจในคุณภาพของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 รวมทั้งผู้ปกครองได้รับรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาโดยรวมในระดับดีนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์และกาหนดของหลักสูตร ในการรับครูเข้าทาการเรียนการสอน วิทยาลัยฯกาหนดให้ครูทุกคนจบการศึกษาตามวุฒิที่ตรงกับการเรียนการสอน และมีการส่งครูผู้สอนไปพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดจากฝ่ายวิชาการให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน และพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งกาหนดให้ผู้สอนทุกคนต้องจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นประจาทุกภาคเรียน

4.3.2 จุดเด่น

1. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการรถประหยัดพลังงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ และนานาชาติ หลายครั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสะสมความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาต่อยอดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2. การบริการชุมชนและจิตอาสา ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งต่างจังหวัด ตลอดปีการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

1. การพัฒนาตนเองของบุคลากร (ID PLAN)
2. ผู้บริหารมีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษา

4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

วิทยาลัยฯ ได้เตรียมการเพื่อปรับแผนการปฏิบัติการในปีการศึกษา 2562 โดยปรับและเพิ่มแผนงาน โครงการเพื่อให้เกิดผลคุณภาพเพิ่มขึ้นโดย

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดอบรมให้ครูผู้สอนมีความรู้เรื่องการวางแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
2. วิทยาลัยฯ ควรจัดหาหรือระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นโดยการเข้าถึงหน่วยงาน สถานประกอบการหลายๆ หน่วยงานให้เพิ่มขึ้นจากเดิมและต้องเป็นหน่วยงานที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป.